ทำเนียบคนเก่ง

นักเรียนที่สอบติดศูนย์เทิงวิทยาคม

ปี พ.ศ.2556

เด็กชายอัครพนธ์ ไกลถิ่น

ปี พ.ศ.2557

เด็กหญิงชุติมา   กาวิจันทร์

ปี พ.ศ.2558

เด็กหยิงกมลวรรณ     แก้ววัน

เด็กชายธนกฤต     มุงจะรส

เด็กหญิงเกวลิน     คำดวงดี

ปี พ.ศ.2560

เด็กชายวัชรากร       พรมเกษา 

เด็กหญิงฐิติวรรณ     จันคำเรือง

เด็กหญิงอรัญญา     พรมคำปา

ปี พ.ศ.2561

เด็กชายวีรวุฒิ แปงถา

เด็กหญิงภานุมาศ เลิศชมภู

เด็กชายภิทักชัย     ยองเพชร

แก้ไขครั้งสุดท้าย: จันทร์, 19 มีนาคม 2018, 2:52AM